Welcome to Pustakmarket !
Home

Event Detail

Details of Dr.Vijay Khare

Event Name Dr.Vijay Khare
Event Speaker Name Pustakmarket Admin
Event Speaker Maandhan For Offline Event -- 5000.Rs
For Online Event -- 2000 Rs
Event Speaker Role Educational Resource Purpose
Event Speaker Speciality Writer & Speaker
Event Description

तज्ञ संशोधक ,लेखक , व सा .फुले पुणे विद्यापीठात दलित स्टडीज सेंटरचे संचालक . सामरिक शास्र विषयाचे प्राद्यापक . जवळ जवळ २५ देशांतील विद्यापीठांत मान्यवर म्हणून संशोधन भाषणे .

Want to Book ?
Event Speaker Photo
Event Speaker BioData
Do you want to publish Book/E-book/Event?
image
Contact us!